A, E, I, O, U, Y with diacritics

  ´ ` ˆ ¨ ˜
aáàâäã
eéèêë
iíìîï
oóòôöõ
uúùûü
yýŷÿ
AÁÀÂÄÃ
EÉÈÊË
IÍÌÎÏ
OÓÒÔÖÕ
UÚÙÛÜ
YÝŶŸ

Other letters, ligatures and diacritical forms: ñ Ñ ç Ç å Å ø Ø æ Æ œ Œ þ Þ ð Ð ß

Quotes: ‘ ’ “ ” « » ‹ › ‚ „ Dashes: – (en) — (em) Inverted signs: ¿ ¡ Other punctuation: … • § ¶ † ‡ © ®

Greek: Uppercase: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Lowercase: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω

Mathematical symbols: Arrows: ← → ↔ ⇐ ⇒ ⇔ ↑ ↓ ⇑ ⇓ Logic: ∧ ¬ ∨ ≡ ≢ ∀ ∃ ∄ □ ◊ ∴ ∵ Set theory: ∈ ∋ ∉ ∌ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋

Mathematical symbols: Simple arithmetic: − ± ∓ × ÷ · ≤ ≥ ≠ Geometry: ° ′ ″ ⊥ ∥ ∠

Mathematical symbols: Other: ∂ √ ∞ ∑ ∏ ∫ ∇ ∆ ∼ ∝ ≈ ≅ ⌊ ⌋ ⌈ ⌉ ⊕ ⊗ ⊙

Superscripts 0-9: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Subscripts 0-9: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉